کسی در خواهد زد،

و خواهد آمد.

کسی که چشمان تو را خواهد داشت

و برایت حرفهای خوب بزند.

شاید با هم شعر نوش جان کنید.


و من ...

                                                                    او را نخواهم شناخت...!


پی نوشت: از یه جایی به بعد، به همه چیز و همه کس بی اعتنا می شی!

دیگه نه از کسی می رَنجی ، نه به عشق کسی دل می بندی...!


پی نوشت: هیچ اتفاقی نیفتاده ، اما آدمی است دیگر ..... همیشه منتظر می ماند! 
و زندگی همین است دیگر ، انسان انتظار کسی را می کشد که هرگز نخواهد آمد!!


منبع : پیچ امین الدوله |داغ بر دل نشسته
برچسب ها :